GÖZETİM

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi belgelendirdiği kişiden, belge aldığı tarihten itibaren yirmi altıncı (26.) ayında çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunmasını ister.

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, İdari İşler Hizmet Birimi tarafından gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili uyarıda bulunur.

Belgeli personel, gözetim ile ilgili TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ nin talep ettiği kanıtları uygun bir şekilde ve zamanında TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ ne sunmakla yükümlüdür. Zamanında ve istenen şekilde kanıt sunulmaması durumunda, belge askıya alınır. Belgeli personel, gözetim kanıtlarını eksik olarak sunması durumunda, eksiklikleri tamamlaması için TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi tarafından 1 ay süre verilir. Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan belgeli personelin belgesi süre sonunda askıya alınır. Belgenin askıda kalma süresi 6 aydır. Bu süre içerisinde herhangi bir düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir. Kararlar, Karar Verici tarafından alınır.

YENİDEN BELGELENDİRME

Yeniden belgelendirme ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan yönteme ve MYK’ nın “Geçerlilik Süresi dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” a uygun olarak yapılmaktadır. Yeniden belgelendirme yapılacak belgeli personel, İdari İşler Hizmet Birimi tarafından belgenin geçerlilik süresinin dolmak üzere olduğu ve belge yenilemek için gerekli adımları mail, telefon veya yüz yüze görüşme yoluyla bildirir. Bildirimlerin ardından yeniden belgelendirme başvurusu belgeli personel tarafından TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ ne “Belgelendirme Talep Formu” kullanılarak yapılır. Belgeli personel, yeniden belgelendirme başvurusunu kendisine bildirim yapıldığı başvuru dönemi içerisinde yapabilir.

Başvuru dönemi aşağıdaki şekildedir:

Belgenin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 (beş) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 4 (dört) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 4 (dört) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 3 (üç) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 2 (iki) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 2 (iki) ay önce başlar.

Yeniden belgelendirme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilemez.

Yeniden belgelendirme sınavları belgeli personelin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması gerekmektedir. Ancak, belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması halinde sınav sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu durumda, TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi başvurusunu uygun bulduğu belgeli personel için düzenleyeceği sınavı başvuru tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na bildirir.

Belgeli personel iletişim bilgilerindeki değişiklikleri TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ ne bildirmemesi halinde sorumluluk belgeli personele aittir.

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi, belgeli personelin belge yenileme için yaptığı ödeme tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na belge talebini iletir. Ulusal Yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, yeni belgenin düzenlenme tarihi, belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.

Belgeli personel, yeniden belgelendirme talebini TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ ne yapabileceği gibi başka bir belgelendirme kuruluşuna da yapabilir. Başka bir belgelendirme kuruluşundan belge almış yeniden belgelendirme başvuru yapan belgeli personel, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen Belge Yenilemede Kullanılacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi uygulanır.

Ulusal Yeterliliklerin güncellenmesi halinde, yeniden belgelendirme faaliyetleri güncel Ulusal Yeterliliğe uygun olarak gerçekleştirilir. (TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi kapsamını güncel Ulusal Yeterliliğe göre güncellemesi halinde).

Ulusal Yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklikler olması durumunda, yeniden belgelendirme yeterlilikte yapılan değişikliklere ve belirten şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması durumunda belge yenilemeye hak kazanır.

Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu Ulusal Yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla Ulusal Yeterlilik oluşturulması durumunda; yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde yeniden belgelendirmeye hak kazanması halinde belgeli personel için birden fazla belge düzenlenebilir.

Birden fazla Ulusal Yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu Ulusal Yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulması durumunda; belgeli personelin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması halinde belgeli personele yeni Ulusal Yeterlilikte belge düzenlenir.

Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu Ulusal Yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan Ulusal Yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.