TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi:

  • Personel belgelendirme faaliyetlerini objektifliği, tarafsızlığı, güvenilirliği ve çıkar çatışmalarını etkin yürütür.
  • Bağımsızlığa ve gizliliğe ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmaz; MYK ve TURKAK mevzuatlarını uygulayarak raporlamalarını gerçekleştirir.
  • Ticari, mali ve diğer baskılardan herhangi bir uygunsuzluğa izin vermeyecek şekilde yapılandırılarak yönetilir.
  • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere karşı hiçbir ayrım yapmaz; herhangi bir kesimin daha baskın olmasına izin vermez; erişimlerini zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler uygulamaz.
  • Belgelendirilen personel bilgilerini, ilgili kişilerin yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa sunmaz; kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara sunulması gerekliliğinde kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen iş ve işlemleri yürütür.
  • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmaz; adayları olumsuz etkileyecek her türlü tutum ve davranışlardan uzak durularak süreçleri tarafsız ve bağımsız yürütür.
  • Başvuru sahiplerinden, adaylardan ve belgelendirilmiş kişilerden gereksiz mali külfet veya diğer şartlar aranmaz; uyulması gereken kurallar, dokümanlar ve prosedürler ayrım yapılmaksızın uygulanır.
  • Başvuru sahipleri ve adayların din, dil, uyruk, ırk, mezhep, meslek, renk, ikamet coğrafyası veya herhangi bir birlik/dernek (teşekkül), gruba üye olması veya olmaması gibi sınırlayıcı veya zorlayıcı şartlar aramaz.